அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, August 17, 2018

துல்ஹஜ் மாத சிந்தனைகள் -03

வாஜிபா? வலியுறுத்தப்பட்ட சுன்னத்தா? சுன்னத்தா?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.