அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Tuesday, January 09, 2018

"தலாக்" ஏன்? எப்படி? எப்போது?

மௌலவி. அஸ்ஹர் ஸீலானி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.