அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Saturday, January 21, 2017

சதி, துரோகத்திற்கு சத்தியத்தை பயன்படுத்தினால்...?

         தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் -415

நீங்கள் உங்கள் சத்தியங்களை உங்களுக்கிடையில் (சதி, துரோகம்) ஆகியவற்றுக்குக் காரணமாக ஆக்கிக் கொள்ளாதீர்கள். (அவ்வாறு செய்வதால்) நிலைபெற்ற (உங்களுடைய) பாதம் சறுகி விடும். அன்றியும், நீங்கள் அல்லாஹ்வின் பாதையை விட்டும் (மக்களைத்) தடுத்துக்கொண்டிருந்த காரணத்தால், (இம்மையில் பெருந்) துன்பத்தை அனுபவிக்க நேரிடும். (மறுமையிலும்) உங்களுக்குக் கடுமையான வேதனையும் உண்டு. 

(அல்குர்ஆன்:16:94)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.