அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Wednesday, January 04, 2017

தஃப்ஸீர் ஸூரத்துல் காஃபிரூன் (அத்தியாயம் 109)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.