அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Monday, December 19, 2016

தஃப்ஸீர் சூரத்துல் அலக் (அத்தியாயம் 96)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.