அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Tuesday, December 13, 2016

தஃப்ஸீர் ஸூரத்துஷ் ஷரஹ் (அத்தியாயம் 94)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.