அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Saturday, December 10, 2016

தஃப்ஸீர் சூரத்துல் ளுஹா (அத்தியாயம் 93)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.