அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Thursday, November 24, 2016

தங்களது முன்னோர்களின் அடிச்சுவட்டிலேயே நடைபயிலும் பொய்யர்கள்!

            தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் -357

இன்னும், அவர்கள் உம்மைப் பொய்பித்தார்களானால் (விசனப்படாதீர்), இவர்களுக்கு முன்னிருந்தவர்களும் இவ்வாறே திட்டமாகப் பொய்ப்பித்தனர். அவர்களுடைய தூதர்கள், அவர்களிடம் தெளிவான அத்தாட்சிகளுடனும், ஆகமங்களுடனும், ஒளிவீசும் வேதத்துடனும் வந்திருந்தார்கள்.

(அல்குர்ஆன்: 35:25)


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.