அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Sunday, November 27, 2016

தஃப்ஸீர் சூரத்துல் லஹப் (அத்தியாயம் 111)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.