அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Thursday, July 28, 2016

முன்செய்த பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட…

                 தினம் ஒரு ஹதீஸ் -238

“(தொழுகையில், இமாமான) ஓதக்கூடியவர், ‘ஃகைரில் மஃக்ளூபி அலைஹிம் வலள்ளால்லீன்’ என்று கூறும்போது, அவருக்குப் பின்னால் தொழுபவர் ஆமீன் என்று கூறட்டும். (வானவர்களும் இவ்வாறு கூறுவார்கள்.) நீங்கள் கூறும் ஆமீனானது, வானவர்கள் கூறும் ஆமீனுடன் பொருந்தி அமைந்து விட்டால் அவருடைய முந்தைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு விடுகின்றன” என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அபூஹுரைரா (ரலி)
நூல்: முஸ்லிம் 693

“இமாம், (தொழுகையில்) ‘ஸமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ்’ என்று கூறும்போது நீங்கள் ‘அல்லாஹும்ம ரப்பனா ல(க்)கல் ஹம்து’ என்று கூறுங்கள். (வானவர்களும் இவ்வாறு கூறுவார்கள்.) அப்படி நீங்கள் சொல்லும் கூற்று, வானவர்களின் கூற்றோடு (ஒரே வேளையில்) பொருந்தி விட்டால் உங்களுடைய முந்தைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு விடுகின்றன” என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அபூஹுரைரா (ரலி)
நூல்: முஸ்லிம் 688

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.