அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Thursday, May 26, 2016

பிரயாணத்திற்கு எண்ணம் இருந்து நோன்பை விட்டவர் பிரயாணம் ஆரம்பிக்காமல் இருப்பவருக்கான சட்டம் என்ன?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.